Close

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Naším prvořadým cílem je a vždy bude především spokojený zákazník. My nabízíme skutečnou kvalitu a ta jak u našeho zboží tak u našich služeb. V tomto textu naleznete důležité informace o obchodních podmínkách pro nakupování v našem internetovém obchodě. Pokud budete mít jakékoli doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat přes náš kontaktní formulář, Váš dotaz co nejrychleji zodpovíme.

Informace ohledně směrnice GDPR naleznete zde

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Turbo Power Limited s.r.o., platné od 1.11.2020

1. Dodavatel

Turbo Power Limited s.r.o.

Kozolupy 286

33032  Kozolupy

Czech Republic

IČ:05680468

DIČ:CZ05680468
C 33779 vedená u Krajského soudu v Plzni
Adresy regionálních poboček a další kontakty naleznete v sekci kontakty.

2. Právní režim

Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatněný práv z vad, jakož i všechny další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami, ustanoveními §52 a násl. občanského zákoníku, zákonem o ochraně spotřebitele, jakož i dalšími spotřebitelskými předpisy, pokud je zákazník spotřebitelem (§52 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že zákazník objednává zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností (tuto skutečnost sdělí dodavateli v objednávkovém formuláři) nebo z jiného důvodu není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, platí pro všechny právní vztahy úprava obsažená v obchodním zákoníku, zejména §409 a násl. s tím, že ustanovení těchto obchodních podmínek se nepoužijí.

3. Objednávka

3.1. Zboží uvedené na internetovém obchodě představuje nabídku dodavatele. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky zákazníkem je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého dodavatel rezervuje objednané zboží.

3.2. Většina zboží je stále skladem, přesto dodavatel nezaručuje, že veškeré zboží je vždy k dispozici. Na základě objednávky zákazníka dodavatel zašle potvrzení, ve kterém zpravidla informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží zákazníkovi.

3.3. Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby u zboží uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto zákazník upozorněn emailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí zákazník nepotvrdí s aktuální cenou.

3.4. Náklady na balné a dopravu jsou uvedeny v přehledu objednávky. Zákazník potvrzuje svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného potvrzením a odesláním objednávky.

3.5. Pokud zákazník hodlá odebrat vybrané a objednané zboží osobně na některé z poboček dodavatele, platí, že objednávka směřuje pouze k rezervaci zboží a samotná kupní smlouva je uzavírána až na místě za osobní přítomnosti zákazníka či jeho zástupce.

3.6. Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailu s potvrzením objednávky zákazníkovi, popřípadě potvrzením aktuální ceny zákazníkem podle odst. 3.3. Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě uvedeném v odst. 3.5.

4. Zaslání zboží

4.1. Zboží je zasíláno způsobem zvoleným zákazníkem. Přesný termín, kdy bylo zboží z asláno zákazníkovi sdělí dodavatel na vyžádání zákazníkovi emailem.

4.2. Zásilka je vypravována zásadně na adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce.

5. Zaplacení zboží

5.1. Kupní cena je splatná dle volby zákazníka buď předem úhradou celkové částky včetně nákladů na balné a dopravné na bankovní účet dodavatele nebo při převzetí zboží – na dobírku.

5.2. Při bezhotovostní platbě je zákazník povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen dodavatelem. V opačném případě dodavatel nezaručuje termín dodání zboží.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně dodavateli a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu dodavatele. Zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a v nezničeném a kompletním původním obalu.

6.2. Ustanovení odst. 6.1. se nepoužije v případě dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, jakož i v případě dodávky novin, periodik a časopisů.

6.3. Zákazník je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu dodavatel sdělí, že objednané zboží bude odesláno zákazníkovi později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo zákazníkovi náleží, pokud je dodavatel v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.

6.4. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zbožím, a to nejpozději do odeslání zboží zákazníkovi. Své odstoupení musí dodavatel bez zbytečných odkladů sdělit zákazníkovi.

6.5. Další důvody k odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka a dodavatele může stanovit zákon.

7. Záruka

Na veškeré dodávané spotřební zboží je poskytována zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Záruku lze uplatnit přímo u dodavatele popřípadě u autorizovaného servisního střediska určeného dodavatelem, a to dle uvážení zákazníka.

8. Vrácení kupní ceny

Pokud zákazník platně odstoupí od kupní smlouvy, má dodavatel povinnost vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR určené zákazníkem nebo zašle poštovní poukázkou na adresu v ČR určenou zákazníkem. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do třiceti dnů od splnění všech povinností zákazníka vůči dodavateli.

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které uvede zákazník ve své objednávce, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace se zákazníkem a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu zákazník dá své výslovné svolení. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich souhlas.

10. Společná a závěrečná ustanovení

10.1. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem se uskutečňuje emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.

10.2. Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní obchodní podmínky upřesněny v potvrzení objednávky dodavatele. V takovém případě se použije obdobně ustanovení odst. 3.3.

10.3. Pokud je naplněno některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pouze co do určité části objednávky či smlouvy, zůstávají ostatní části smluvního vztahu nedotčeny, nevylučuje-li to povaha věci.

10.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na internetovém obchodě. Dodavatel má právo kdykoliv je změnit i bez souhlasu zákazníka. Změní-li se obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, má zákazník právo zvolit zda použije toto nové znění či zda se bude řídit zněním platným v době uzavření kupní smlouvy. V případě volby původního znění obchodních podmínek má zákazník povinnost bezodkladně písemně sdělit tuto skutečnost dodavateli.